Para Legal Volunteers

Sr. No.

Name of Para Legal Volunteers

Region

Duration

Contact No.

1 Shri Yogeshkumar C. Patel Silvassa 01.10.2016 - 01.10.2017 9909877245
2 Miss Pritiben Sumanbhai Patel Silvassa 01.10.2016 - 01.10.2017 7698505916
3 Smt. Geetaben Kiranbhai Patel Naroli 01.10.2016 - 01.10.2017 9714087733
4 Shri Harishbhai C. Patel Kharadpada 01.10.2016 - 01.10.2017 8153883133
5 Smt. Meena P. Patel Galonda 01.10.2016 - 01.10.2017 7359219586
6 Shri Mosir A. Shaikh Randha 01.10.2016 - 01.10.2017 9737137704
7 Shri Anilbhai I. Shigada Masat 01.10.2016 - 01.10.2017 7567276707
8 Shri Sureshbhai G. Mahala Randha 01.10.2016 - 01.10.2017 9723357390
9 Shri Vikash Shankar Tumda Dapada 01.10.2016 - 01.10.2017 8156048432
10 Miss Samdarben S. Thorat Kauncha 01.10.2016 - 01.10.2017 9824342504
11 Shri Ramesh Dhavji Gavit Khanvel 01.10.2016 - 01.10.2017 9714833068
12 Shri Ashwin Surji Chibda Rudana 01.10.2016 - 01.10.2017 9824047673
13 Shri Dinesh Ganga Mahala Mandoni 01.10.2016 - 01.10.2017 9624968492